Contactgegevens:

Axel Caers
Van Espenstraat 22
3120 Tremelo
acsport@scarlet.be
0479/37.55.44

Ond.nr. 0536.404.852

Argenta: BE11 9730 9220 9648

Betalen kan :
- cash
- bancontact app
- overschrijving

Aanwezigheid op tornooi met de stand:

- zaterdag 1 oktober 2022 (jeugdtornooi Klein Boom - Putte)
- zondag  27 november 2022 (recreantentornooi Klein Boom - Putte)
- zaterdag en zondag 22 en 23 april 2023 (magnum-tornooi Klein Boom - Putte)
- maandag 1 mei 2023 (VVBBC Cup Dropshot - Rotselaar)

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.